Bài viết Blog gần đây

  • Th 7 lúc 06:01
    Đăng bởi BÙI MINH CHÁNH
    ????????Thông báo:Boss Uyên vừa có buổi họp với ban lãnh đạo công ty và các giám đốc đứng đầu các thị trường toàn cầu. Trong thời gian qua , Edunetwork chỉ là giai đoạn đầu khởi động,  hoàn thiện sản phẩm, làm quen thị trường để hiểu được văn hoá từng quốc gia, cũng như hiểu được mong muốn...
Xem tất cả

guide and changes for EFT Items fix 12.7

  • Understand More: Escape from Tarkov devs uncover new guide and changes for EFT Items fix 12.7

    The pressure opposition change saw the necessary level drop from eight to six, making it increasingly available to players who haven't got their aptitudes up all that much right now.

    On head of that, the devs additionally noticed that they'd increased the sell cost for specific things – with overwhelming defensive layer, video cards, and dry fuel being referenced as the champions. Break from Tarkov has prodded fans with a few new kinds of www.lolga.com ammo coming to game soon, including variations of the .45, 9mm, 7.62mm, and then some.