Điều khoản dịch vụ

Điều khoản Dịch vụ ("Điều khoản") điều chỉnh việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, các sản phẩm, và dịch vụ ("Dịch vụ"). Xin vui lòng đọc các Điều khoản một cách cẩn thận, và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
Bằng việc truy cập hoặc sử dụng sản phẩm của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Chính sách bảo mật của chúng tôi. 

1. Sử dụng Dịch vụ
Ai có thể sử dụng Dịch vụ này
Bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu bạn đồng ý với các điều khoản ràng buộc với chúng tôi, và chỉ phù hợp với các Điều khoản và tất cả các luật áp dụng. Khi bạn tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Việc sử dụng hoặc truy cập bởi bất cứ ai dưới 13 tuổi đều bị cấm. Một số sản phẩm của chúng tôi có thể là phần mềm được tải về máy tính của bạn, điện thoại, máy tính bảng hay thiết bị khác. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự động nâng cấp những sản phẩm, và các điều khoản sẽ được áp dụng để nâng cấp như vậy. 

2. Nội dung của bạn 
a. Đăng nội dung
Chúng tôi cho phép bạn gửi nội dung, bao gồm cả hình ảnh, ý kiến, liên kết, và các vật liệu khác. Bất cứ điều gì mà bạn gửi hoặc cung cấp về sản phẩm của chúng tôi được gọi là "Nội dung người sử dụng." Bạn giữ lại tất cả các quyền, và hoàn toàn chịu trách nhiệm, nội dung người dùng khi bạn đăng. Chúng tôi sẽ khóa hoặc xóa tài khoản của bạn nếu thấy rằng nội dung bạn đăng không phù hợp với thuần phong mỹ tục, mang tính kích động hoặc khiêu dâm.
b. Làm thế nào những người dùng khác có thể sử dụng nội dung của bạn
Bạn cấp quyền cho những người dùng khác có quyền sử dụng nội dung của bạn, một giấy phép không độc quyền, sử dụng miễn phí trên toàn thế giới, lưu trữ, hiển thị, sao chép, chia sẻ, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm, thực hiện và phân phối lại Nội dung tài liệu của bạn trên trang web này nhằm mục đích cho các hoạt động, phát triển, cung cấp và sử dụng sản phẩm. Không có gì trong Điều khoản này sẽ hạn chế các quyền hợp pháp khác mà chúng tôi có thể sử dụng nội dung, ví dụ theo giấy phép khác. Chúng tôi có quyền loại bỏ hoặc sửa đổi nội dung người dùng vì bất cứ lý do nào, bao gồm toàn bộ các Nội dung mà chúng tôi tin rằng vi phạm những điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi. 
c. Chúng tôi giữ cho nội dung của bạn trong bao lâu
Sau khi chấm dứt hoặc khóa tài khoản của bạn, hoặc nếu bạn loại bỏ bất kỳ nội dung người dùng nào từ trang web này, chúng tôi có thể giữ lại nội dung người dùng của mình trong một thời gian hợp lý cho mục đích sao lưu, lưu trữ, hoặc kiểm toán. Hơn nữa, người sử dụng của chúng tôi có thể giữ lại và tiếp tục sử dụng, lưu trữ, hiển thị, tái sản xuất, tái phân phối, sửa đổi, tạo ra tác phẩm phái sinh, thực hiện và phân phối bất kỳ nội dung tài liệu nào của bạn mà người dùng khác đã được lưu trữ hoặc chia sẻ thông qua trang web này. 
d. Phản hồi bạn cung cấp
Chúng tôi coi trọng được nghe phản hồi từ người dùng của chúng tôi, và luôn luôn quan tâm tìm hiểu về cách chúng ta có thể làm cho trang web này tuyệt vời hơn. Nếu bạn chọn để gửi ý kiến, ý tưởng hoặc ý kiến phản hồi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự do sử dụng chúng mà không có bất kỳ hạn chế hoặc bồi thường nào cho bạn. 

3. An ninh 
Chúng tôi rất quan tâm tính bảo mật của người sử dụng của chúng tôi. Trong khi chúng tôi làm việc để bảo vệ sự an toàn của nội dung và tài khoản của bạn, chúng tôi không thể bảo đảm rằng các bên thứ ba không được phép sẽ không thể đánh bại các biện pháp an ninh của chúng tôi. Hãy thông báo cho chúng tôi ngay lập tức của bất kỳ sự thỏa hiệp hoặc việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. 

4. Chấm dứt 
Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ giấy phép này bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân hay thông báo cho bạn. Sau khi chấm dứt, bạn tiếp tục bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. 

5. Lời phủ nhận 
Các sản phẩm và tất cả các nội dung bao gồm được cung cấp ở trên "như là" cơ sở không có bảo hành của loại nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.
WEBSITE NÀY ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM VÀ MỌI BẢO HÀNH PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH MUA BÁN HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI.
Trang web này không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung người dùng nào mà bạn hoặc bất kỳ người dùng hoặc các bài viết khác của bên thứ ba hoặc thông qua việc sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể được tiếp xúc với nội dung người dùng đó là không chính xác, phản cảmi, không thích hợp cho trẻ em, hoặc không phù hợp với mục đích của bạn. 

6. Giới hạn trách nhiệm 
MỞ RỘNG RA THEO LUẬT PHÁP, WEBSITE NÀY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ, CÁC THIỆT HẠI , ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC CÁC TỔN HẠI TRỰC TIẾP, HOẶC BẤT CỨ MẤT MÁT QUYỀN LỢI HOẶC THU NHẬP, CHO DÙ TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, HOẶC MẤT MÁT DỮ LIỆU, HOẶC THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC, DO (A) TRUY CẬP CỦA BẠN HOẶC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM; (B) BẤT KỲ HÀNH VI HOẶC NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA VỀ CÁC SẢN PHẨM BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, PHỈ BÁNG, XÚC PHẠM HOẶC HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG HOẶC BÊN THỨ BA; HOẶC (C) TRUY CẬP TRÁI PHÉP, SỬ DỤNG HOẶC SỬA ĐỔI TRUYỀN TẢI HOẶC NỘI DUNG CỦA BẠN. TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CÁC KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI 

7. Luật pháp hiện hành và quyền tài phán 
Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam mà không chú ý đến mâu thuẫn với các nguyên tắc của pháp luật.

Sản phẩm của chúng tôi được kiểm soát và điều hành từ Việt Nam và chúng tôi cũng không tuyên bố rằng chúng là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng trong các địa điểm khác. 

8. Điều khoản chung 
Thủ tục thông báo và thay đổi các điều khoản. Chúng tôi có quyền quyết định hình thức và phương tiện cung cấp thông báo cho bạn, và bạn đồng ý nhận các thông báo pháp lý điện tử nếu chúng ta lựa chọn. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản từ thời gian đến thời gian và các phiên bản mới nhất sẽ luôn được đăng trên trang web của chúng tôi. Nếu một sửa đổi, tuỳ ý của chúng tôi là tài liệu chúng tôi sẽ thông báo cho bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc việc sử dụng các sản phẩm sau khi sửa đổi có hiệu lực bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, hãy ngừng sử dụng các sản phẩm. 

Chuyển nhượng. Các điều khoản này và bất kỳ quyền và giấy phép được cấp dưới đây, có thể không được chuyển nhượng hoặc bởi bạn được giao, nhưng có thể được chỉ định bởi chúng tôi không hạn chế. Bất kỳ chuyển nhượng cố gắng, để chuyển nhượng vi phạm Quy chế này sẽ được bãi bỏ.